Naar boven

Wetsaangelegenheden

©2004 ACCO Europe PLC
Oxford House
Oxford Road
Aylesbury
Bucks
HP21 8DZ
ENGLAND

Deze wettelijke kennisgeving is van toepassing op de volledige inhoud van deze World Wide Web Site onder de domeinnaam www.rexeleurope.com en op alle correspondentie via email tussen ons (de "site") en de bezoekers van de site.

Geestelijk Eigendom: De term "Geestelijk Eigendom" dekt ieder/alle copyright, knowhow, vertrouwelijke informatie, technische informatie, bedrijfsgeheimen, bedrijfsnamen, handelsmerken, servicemerken, business- of handelsnamen, standaard- en kortlopende patenten, gebruikspatenten, ontwerprechten (hetzij deponeerbare of anderszins), halfgeleidertopografierechten, databaserechten, alle rechten binnen de aard van oneerlijke-concurrentie rechten of rechten om gerechtelijk te vervolgen wegens productnabootsing en alle andere geestelijke eigendomsrechten, al dan niet gedeponeerd of enige toepassing voor dit doel die op enige plaats ter wereld van tijd tot tijd van kracht is, of enig ander eigendom. Tenzij anderszins vermeld zijn alle productnamen, ontwerpen, logo's, titels, teksten, beelden, iedere vorm van audio en video, software of andere inhoud ("Inhoud") binnen deze site het geestelijk eigendom van ACCO Europe of haar licentiegevers en alle gebruikte relevante handelsmerken zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaars. Onderworpen aan onderstaande "Gebruik van deze site" sectie mag niets dat deze site bevat worden uitgelegd als het bij implicatie toestaan, middels een niet-ontvankelijk-verklaring of anderszins, enige licentie of enig recht om enige van ACCO Europe's geestelijke eigendom zoals getoond op de site te gebruiken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van ACCO Europe.

Gebruik van deze Site: ACCO Europe onderhoudt deze site voor uw persoonlijk(e) entertainment, informatie, educatie en communicatie. Het staat u vrij om door de site te bladeren. U mag de inhoud van de site uitsluitend downloaden voor niet-commercieel, persoonlijk gebruik, aangenomen dat u ook alle copyright- en alle andere eigendomskennisgevingen zoals vervat in de inhoud includeert. Het is u echter niet toegestaan om de inhoud geheel of gedeeltelijk te verspreiden, veranderen, verzenden, hergebruiken, opnieuw te posten of anderszins te gebruiken voor openbare of commerciële doeleinden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van ACCO Europe. Periodiek worden er veranderingen in de Inhoud van deze site aangebracht.

Aansprakelijkheidsbeperking: U zult er begrip voor hebben dat, aangezien wij u deze site gratis ter beschikking stellen, de site wordt aangeboden op een 'zoals bestaand' basis en ACCO Europe kan geen enkele garantie in verband met de site geven. Dientengevolge voorziet ACCO Europe u, tot de maximale omvang waartoe ACCO Europe zulks onder de wet is toegestaan, van de site op een basis inhoudend dat ACCO Europe alle bedenkingen (behalve bedrieglijke), garanties, voorwaarden en andere bepalingen (zonder beperking inclusief de door de wet opgelegde voorwaarden terzake van bevredigende kwaliteit, doelgeschiktheid en het gebruik van redelijke zorg en bekwaamheid) uitsluit die zonder deze kennisgeving effect met betrekking tot de site zouden hebben. ACCO Europe sluit tevens alle verantwoordelijkheid uit voor enige omvang of soort van verlies of schade dat/die voor u of een derde kan resulteren als gevolg van het ter beschikking stellen van de site, inclusief maar niet beperkt tot verlies of schade zoals te wijten aan virussen die uw computerapparatuur, software, gegevens of ander eigendom kunnen infecteren wegens uw toegang tot, gebruik van of bladeren door de site of het door u downloaden van enige inhoud van de site of enige andere met de site verbonden site. ACCO Europe, enige andere partij (al dan niet betrokken bij het creëren, produceren, onderhouden of leveren van de site) en enige van ACCO Europe's holdingmaatschappijen, dochterondernemingen of geaffilieerde ondernemingen ("Geaffilieerden") en de functionarissen, directeuren, werknemers, aandeelhouders of agenten van enige hiervan zullen op generlei wijze aansprakelijk zijn in verband met de site (of in verband met het gebruik van, prestatie van, of uw bladeren door of links met andere sites vanaf deze site) voor enig verlies of enige schade van enigerlei aard voortvloeiend uit, zonder beperking inclusief enig(e) directe, indirecte, bijkomende of gevolgschade of verlies of enige schade of verlies terzake van inkomsten, winsten, goodwill, data, contracten, en al dan niet geadviseerd over de mogelijkheid van dergelijke schade of verlies en hetzij als onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contract of anderszins. Niets in deze wettelijke kennisgeving zal ACCO Europe's aansprakelijkheid jegens fraude of door haar nalatigheid veroorzaakt overlijden of lichamelijk letsel echter uitsluiten of beperken. Niet-geaffilieerde producten en sites: beschrijvingen van, of verwijzingen naar, producten, publicaties of sites die niet het eigendom zijn van ACCO Europe of haar geaffilieerden impliceren geen goedkeuring van dat product of die publicatie of site. ACCO Europe heeft afgezien van die van de site geen inhoud van andere sites beoordeeld en is daar niet verantwoordelijk voor. ACCO Europe wijst alle verantwoordelijk van de hand voor alle bedenkingen die worden gedaan of geïmpliceerd met betrekking tot producten, publicaties of sites die niet het eigendom zijn van ACCO Europe. Uw link met enige andere site is geheel voor uw eigen risico. Communicatie met deze site: U mag geen enkel(e) verklaring, materiaal of inhoud posten of verzenden die/dat onwettig, obsceen, aanstootgevend, smadelijk, pornografisch, ondermijnend, aggressief, lasterlijk, bedreigend, beledigend, discriminerend, schandelijk, opruiend of blasfemisch is, mogelijk aanzet tot rassenhaat, inbreuk op vertrouwen of privacy inhoudt, of waarvoor u niet alle noodzakelijke vergunningen en/of goedkeuringen heeft verkregen, of die ergernis, overlast of ongemak kan veroorzaken. U stemt er ook mee in dat alle postings of overdrachten die u verricht geen gedrag inhouden of aanmoedigen dat als een misdrijf wordt beschouwd, aanleiding geeft tot civiele aansprakelijkheid, of anderszins in strijd is met de wet zoals van kracht in enig deel van het Verenigd Koninkrijk, de Europese Unie, de Verenigde Staten of het Gemenebest, of inbreuk maakt op de rechten van enige derde hieronder. Het is u verder niet toegestaan om enige in technisch opzicht schadelijke postings of overdrachten naar of via deze site te verrichten (en zulks zal includeren maar niet beperkt zijn tot computervirussen, logische bommen, Trojaanse paarden, wormen, schadelijke componenten, verminkte gegevens of andere malicieuze software of schadelijke gegevens) of om u te bedienen van andere misbruikpraktijken (inclusief maar niet beperkt tot hacking). ACCO Europe zal volle medewerking verlenen aan alle bevoegde wettelijke autoriteiten of de uitvoering van alle gerechtelijke bevelen die ACCO Europe verzoeken of instrueren tot identificatie of locatie van eenieder die enige dergelijke inhoud post. Consequenties van Postings: Enige communicatie of inhoud die u via email of anderszins naar de site verzendt, inclusief maar niet beperkt tot, enige gegevens, vragen, commentaren en suggesties, wordt en zal worden behandeld als niet-vertrouwelijk en onbeschermd. ACCO Europe kan het "vergaren" van informatie van de site niet voorkomen en u kunt worden benaderd door ACCO Europe of ongerelateerde derden, per email of anderszins, binnen of buiten de site. Enig iets dat u verzendt kan door of namens ACCO Europe worden geredigeerd, kan geheel naar eigen goeddunken van ACCO Europe al dan niet naar deze site worden gepost, en kan door ACCO Europe of haar geaffilieerden worden gebruikt voor enig doel inclusief, maar niet beperkt tot, reproductie, onthulling, overdracht, publicatie, uitzending en posting. Verder staat het ACCO Europe vrij om enig(e) idee, concept, knowhow of techniek te gebruiken zoals vervat in enige communicatie die u voor enig doel naar de site zendt inclusief, maar niet beperkt tot, ontwikkeling, fabricage en marketing van producten met behulp van dergelijke informatie.ACCO Europe is onder geen enkele verplichting om enig(e) discussie, chat, posting, overdracht, bulletin-board enz. op de site te volgen, controleren of beoordelen. ACCO Europe accepteert geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor enige actie of communicatie uwerzijds of van enige ongerelateerde derde binnen of buiten deze Site.

Bepalende Wet: Deze site werd door ACCO Europe in Engeland ontwikkeld. De site alsmede uw bladeren door en gebruik van de site zijn onderhevig aan de wetten van Engeland en vallen onder de exclusieve jurisdictie van de Engelse rechtbanken. Niettegenstaande het voorgaande kan de site internationaal worden bekeken en kan producten of diensten bevatten die niet in alle landen beschikbaar zijn of in sommige landen uitsluitend beschikbaar zijn op andere voorwaarden, inclusief prijzen.

Verwijzingen naar een bepaald(e) product of dienst impliceert niet dat ACCO Europe voornemens is om dergelijke producten of diensten in dergelijke landen beschikbaar te stellen.

PRIVACYBELEID: Wij verwijzen u voor nadere informatie naar ons Privacybeleid.